წევრების უპირატესობები

მიწოდების ჯაჭვის მართვა და ლოგისტიკა არ არის მხოლოდ დანახარჯების შემცირებაზე ორიენტირებული პროცესების წარმოება, არამედ იგი არის კომპანიების ეფექტურობისა და კონკურენტუნარიანობის განმსაზღვრელი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, რომელიც დაკავშირებულია კომპლექსური ამოანების გადაჭრასთან, დაწყებული ახალი ტექნოლოგიებითა და პროცესების ავტომატიზაციით, დამთავრებული სახელმწიფო რეგულაციებითა და საკანონმდებლო ნორმატივებით.


ჩვენი ასოციაციის მიზანი და საქმიანობა მიმართულია ჩვენი წევრების ლოგისტიკური და მიწოდების ჯაჭვის პროცესების გაუმჯებესებაზე, რაც მათ საშუალებას აძლევს გახდნენ უფრო ეფექტურები, გააუმჯობესონ საკუთარი პროდუქტები და მომსახურება და გაზარდონ წმინდა მოგება.


GLA-ს წევრობა საშუალებას გაძლევთ გახდეთ ლოგისტიკისა და მიწოდების ჯაჭვის ინდუსტრიისა და მისი ქსელის ნაწილი, მიიღოთ წვდომა დარგის ადგილობრივ და საერთაშორისო მოთამაშეებზე და რესურსებზე.


GLA-ს წევრებს შესაძლებლობა ეძლევათ მიიღონ დამატებითი სარგებელი და ფასდაკლებები Global Cold Cain Alliance -ს მთელ რიგ პროდუქტებზე. .მათ ასევე ეძლევათ წვდომა GCCA-ს 1000 ზე მეტ წევრ ორგანიზაციებთან, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართულნი ცივი ჯაჭვისა და ლოგისტიკას პროცესებში.

GLA-ს წევრობის სარგებელია:


 პარტნიორების ქსელი


როგორც გლობალური ორგანიზაციის პარტნიორი, ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენს წევრებს ადგილობრივ და საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობას გამოცდილებისა და მოწინავე პრაქტიკის გასაზიარებლად ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე. ამისთვის არებობს შემდეგი შესაძლებლობები:

 

  • GCCA-ის ფორუმები - ფასდაკლებით მონაწილეობა GCCA-ს კონფერენციებსა და შეხვედრებში, რომელშიც მონაწილეობენ მსოფლიოს წამყვანი ორგანიზაციები სხვადასხვა სფეროდან და წამყვანი უნივერსიტეტები ლოგისტიკასა და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტში.
  • GLA-ს ღონისძიებები - შეხვედრები ადგილობრივ და საერთაშორისო კომპანიების წარმომადგენლებთან. მსჯელობა აქტიალურ პრობლემებზე და მათი გადაჭრის გზებზე. ერთობლივი სამუშაო ჯგუფების ჩამოყალიბება. სახელმწიფო-კერძო დიალოგის გამართვა ლოგისტიკასა და ტრანსპორტში.
  • GLA კლუბი  - ლოგისტიკისა და მიწოდების ჯაჭვის პროფესიონალთა კლუბის წევრობა. მონაწილეობა ადგილობრივ შეხვედრებში და ღონისძიებებში. სასწავლო ტურების ორგანიზება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში.

 

გაწევრიანება

GLA-ში გაწევრიანება შესაძლებელია უსასყიდლოდ 2017 წლის მაისამდე. დაინტერესებულ ორგანიზაციებს გთხოვთ დაკვიკავშირდეთ ან შეავსოთ აპლიკაცია.


წევრობის აპლიკაცია

დაგვირეკეთ: +(995 32) 2 10 27 01 ან მოგვწერეთ:: info@gla.ge

wevrobis ganacxadis forma

Ggavecani saqarTvelos logistikis asociaciis wevrobis pirobebs,msurs gavxdewevri da monawileoba miviRo mis saqmianobaSi.

* ამ ველის შევსება აუცილებელია

 

zogadi informacia

*
*
*
*
*
*

iuridiuli informacia

*
*
*
*

sakontaqto pirovneba

*
*
*
*

wevrobis tipi

რეგულარული წევრი არაკომერციული ორგანიზაცია ინდივიდუალური წევრი

wevrobis ganacxadis forma

gTxovT upasuxoT


ras eliT saqarTvelos logistikis asociaciis wevrobisgan?
ra migaCniaT saqarTvelos logistikis asociaciis muSaobis prioritetad?
ra iqneba Tqveni an Tqveni kompaniis wvlili / aqtivoba saqarTvelos logistikis asociaciaSi?


usafrTxoebis kodi *

H8nEf