სიახლეები

USAID/Georgia HICD 2020 Activity -ის მხარდაჭერით GLA ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მარაგების მართვის სისტემას გააუმჯობესებს - 11 თებ 2019


საქართველოს ლოგისტიკის ასოციაცია (GLA) პროექტ USAID/Georgia HICD 2020 Activity - ის დაკვეთით ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დაეხმარება მარაგების მართვის სისტემისა და საწყობის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში.


პროექტი მოიცავს  სააგენტოს მარაგების აღრიცხვისა და მართვის სისტემის სრულყოფას და როგორც თბილისის ასევე რეგიონების სასაწყობო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია მარაგების მართვის ბიზნესპროცესების გაუმჯობესება, მარაგების იდენტიფიცირების სისტემის ინტეგრაცია და არსებული მარაგების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის მოდიფიკაცია.


პროექტის განორციელება დაიწყო 2019 წლის თებერვლიდან და გაგრძელდება 2019 წლის ოქტომბრამდე.

დაგვირეკეთ: +(995 32) 2 10 27 01 ან მოგვწერეთ:: info@gla.ge

wevrobis ganacxadis forma

Ggavecani saqarTvelos logistikis asociaciis wevrobis pirobebs,msurs gavxdewevri da monawileoba miviRo mis saqmianobaSi.

* ამ ველის შევსება აუცილებელია

 

zogadi informacia

*
*
*
*
*
*

iuridiuli informacia

*
*
*
*

sakontaqto pirovneba

*
*
*
*

wevrobis tipi

რეგულარული წევრი არაკომერციული ორგანიზაცია ინდივიდუალური წევრი

wevrobis ganacxadis forma

gTxovT upasuxoT


ras eliT saqarTvelos logistikis asociaciis wevrobisgan?
ra migaCniaT saqarTvelos logistikis asociaciis muSaobis prioritetad?
ra iqneba Tqveni an Tqveni kompaniis wvlili / aqtivoba saqarTvelos logistikis asociaciaSi?


usafrTxoebis kodi *

SKG83