მისია

ჩვენი მისიაა ადგილობრივი მიწოდების ჯაჭვისა და ლოგისტიკის სექტორის ეფექტურობის ამაღლება


  • ლოგისტიკასა და მიწოდების ჯაჭვში მოწინავე განთლების განვითარების,
  • საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებისა და მოწინავე პრაქტიკის დანერგვის,
  • პროფესიული და ბიზნეს-პროცესების სტანდარტების ამაღლების გზით.

დაგვირეკეთ: +(995 32) 2 10 27 01 ან მოგვწერეთ:: info@gla.ge

wevrobis ganacxadis forma

Ggavecani saqarTvelos logistikis asociaciis wevrobis pirobebs,msurs gavxdewevri da monawileoba miviRo mis saqmianobaSi.

* ამ ველის შევსება აუცილებელია

 

zogadi informacia

*
*
*
*
*
*

iuridiuli informacia

*
*
*
*

sakontaqto pirovneba

*
*
*
*

wevrobis tipi

რეგულარული წევრი არაკომერციული ორგანიზაცია ინდივიდუალური წევრი

wevrobis ganacxadis forma

gTxovT upasuxoT


ras eliT saqarTvelos logistikis asociaciis wevrobisgan?
ra migaCniaT saqarTvelos logistikis asociaciis muSaobis prioritetad?
ra iqneba Tqveni an Tqveni kompaniis wvlili / aqtivoba saqarTvelos logistikis asociaciaSi?


usafrTxoebis kodi *

cVJi5