თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა!

კონტაქტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: ათონელის ქ. 11/23 0105,თბილისი, საქართველო

ტელ.: +(995 32) 2 10 27 01

ფაქსი: +(995 32) 2 98 37 78

ელ-ფოსტა: info@gla.ge

დაგვიკავშირდით

wn5qtW
წერილის გაგზავნა
დაგვირეკეთ: +(995 32) 2 10 27 01 ან მოგვწერეთ:: info@gla.ge

wevrobis ganacxadis forma

Ggavecani saqarTvelos logistikis asociaciis wevrobis pirobebs,msurs gavxdewevri da monawileoba miviRo mis saqmianobaSi.

* ამ ველის შევსება აუცილებელია

 

zogadi informacia

*
*
*
*
*
*

iuridiuli informacia

*
*
*
*

sakontaqto pirovneba

*
*
*
*

wevrobis tipi

რეგულარული წევრი არაკომერციული ორგანიზაცია ინდივიდუალური წევრი

wevrobis ganacxadis forma

gTxovT upasuxoT


ras eliT saqarTvelos logistikis asociaciis wevrobisgan?
ra migaCniaT saqarTvelos logistikis asociaciis muSaobis prioritetad?
ra iqneba Tqveni an Tqveni kompaniis wvlili / aqtivoba saqarTvelos logistikis asociaciaSi?


usafrTxoebis kodi *

VX6iC

string(8) "contacts"