ჩვენი სერვისები

GLA Consulting

GLA Consulting წარმოადგენს GLA-ს სპინ-ოფს, რომელიც ორიენტირებულია საკონსულტაციო მომსახურეობასა და პროექტების მენეჯმენტზე.

GLA Consulting ეხმარება კომპანიებს და ორგანიზაციებს მათი ლოგისტიკური პროცესების გაუმჯობესებასა და დანახარჯების შემცირებაში. კომპანიის კონსულტანტთა ჯგუფი დაკომპლექტებულია ადგილობრივი და უცხოელი ექსპერტებით, რომლებსაც გააჩნიათ მრავალწლიანი გამოცდილება ტრანსპორტის, მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტსა და ლოგისტიკის სფეროებში.

ჩვენი ექსპერტები ქმნიან თანამედროვე, ინოვაციურ გადაწყვეტილებებს ტრანსპორტის, ლოგისტიკის, წარმოებისა და დისტრიბუციის სფეროებში. ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:

ლოგისტიკური პროცესებისა და მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობა წარმოადგენს თქვენი კომპანიის კონკურენტუნარიანობის ერთ-ერთ უმთავრეს ფაქტორს.

GLA Consulting გთავაზობთ გადაწყვეტილებებსა და ნოუ-ჰაუს, რაც თქვენ მოგცემთ საშუალებას გაზარდოთ მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობა და შეამციროთ ლოგისტიკური დანახარჯები.

ჩვენი კონსულტაციები ლოგისტიკური პროცესებისა და მიწოდების ჯაჭვის ოპტიმიზაციაში მოიცავს პროცესების დეტალურ შესწავლას მთლიანი მიწოდების ჯაჭვის გასწვრივ შესყიდვებიდან დისტრიბუციამდე. ჩვენი ანალიზის და გადაწყვეტილებების სფეროებს წარმოადგენს:

 • შესყიდვები და მოთხოვნის დაგეგმვა
 • დასაწყობება
 • მარაგების მართვა
 • ტრანსპორტირება და დისტრიბუცია

ჩვენი კონსულტანტების გამოცდილი გუნდი აწარმოებს ზემოაღნიშნული კომპონენტების მიხედვით ლოგისტიკური პროცესების დეტალურ აუდიტს, ახდენს კომპანიის ლოგისტიკური პროცესების ინდივიდუალურ დაგეგმვას და მთლიანი მიწოდების ჯაჭვის ოპტიმალურ დიზაინს, რომელიც ორიენტირებულია დანახარჯების შემცირებასა და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე.

აღნიშნულ პროცესში ჩვენ თქვენთან ერთად ვიხილავთ მიწოდების ჯაჭვის ოპტიმიზაციის სხვადასხვა სტრატეგიებს, მაგალითად ისეთებს როგორებიცაა: Just-in-time/Just-in-sequence, Kanban-ის პრინციპები, შესყიდვების რესტრუქტურიზაცია, ლოგისტიკური პროცესების აუთსორსინგი (3PL), სატრანსპორტო საშუალებების სტანდარტიზაცია და მარშრუტების ოპტიმიზაცია, ტვირთების კონსოლიდაცია, კლიენტებისა და მომწოდებლების ინტეგრაცია წარმოების პროცესებში. აღნიშნულ პროცესში ჩვენ თქვენთან ერთად ვანვითარებთ და ვნერგავთ ოპტიმალური დანახარჯების მქონე, მაღალეფექტურ ლოგისტიკურ ქსელს.

საწყობების დაგეგმვა და მისი ახალი ტექნოლოგიებით აღჭურვა წარმოადგენს წარმატებული ლოგისტიკური ბიზნესის მნიშვნელოვან წინაპირობას. GLA Consulting გთავაზობთ საწყობის და სასაწყობო ლოგისტიკის ოპერაციების დაგეგმვას დაწყებული საწყობის ადგილმდებარეობის შერჩევით და დამთავრებული საწყობის ავტომატიზაციით. ჩვენი მომსახურეობა მოიცავს:

 • საწყობის და ლოგისტიკური ცენტრების განვითარების ტექნიკურ-ეკონომიკურ ანალიზს
 • საწყობის ოპტიმალური ლოკაციის შერჩევას მაკრო და მიკრო დონეზე
 • საწყობის კონცეფციის ჩამოყალიბებას, რომელიც მოიცავს საწყობის და მისი გარე ტერიტორიის (მიწის ნაკვეთის ) დეტალურ დიზაინს
 • საწყობის სისტემების (მტვირთავები, თაროები და სხვა) შერჩევას
 • სასაწყობო ლოგისტიკის ბიზნეს-პროცესების ჩამოყალიბებას და დანერგვაში მხარდაჭერას
 • საწყობის მართვის სისტემის (WMS) შერჩევას და დანერგვაში მხარდაჭერას

სატრანსპორტო ქსელების დაგეგმვა და ტრანსპორტის მოდელირება არის GLA Consulting-ის ერთ-ერთი ინოვაციური მიმართულება. PTV Vissim/Visum-ის გამოყენებით ჩვენი ტრანსპორტის მოდელირების სპეციალისტები ახორციელებენ სატრანსპორტო კვანძების და ქსელების დეტალურ ანალიზს და სატრანსპორტო ნაკადების მოდელირებას. ჩვენ ვეხმარებით მუნიციპალიტეტებს, დეველოპერებს და ინფრასტრუქტურის პროვაიდერებს სატრანსპორტო მოდელების შექმნასა და სატრანსპორტო ნაკადების სხვადასხვა სცენარების სიმულაციაში. ჩვენი მომსახურება ამ მიმართულებით მოიცავს შემდეგ ამოცანებს:

 • სატრანსპორტო ნაკადების ანალიზი
 • პერსონების და ტვირთების მობილობასთან დაკავშირებული კვლევები და ეკონომიკური ანგარიშები
 • სატრანსპორტო კვანძების და აგლომერაციების სატრანსპორტო სისტემის მოდელირება
 • ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაზე ზემოქმედების ანალიზი
 • საზოგადოებრივი და სატვირთო ტრანსპორტის კვლევები
 • პარკინგების ანალიზი და დაგეგმვა

კომპანიები მუდმივად საჭიროებენ განახლებულ ინფორმაციას და მონაცემებს ბაზრის და მათი კლიენტების შესახებ. GLA Consulting ახორციელებს ბაზრის კვლევებსა და კონკურენტუნარიანობის ანალიზს, რომლებიც ეხმარება კომპანიებსა და ორგანიზაციებს სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებასა და სტრატეგიულ პოზიციონირებაში. ჩვენი მომსახურება მოიცავს:

 • სატვირთო და სავაჭრო ნაკადების შესწავლას
 • სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ბაზრის კვლევებს
 • ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის და ლოგისტიკური ცენტრების ტექნიკურ-ეკონომიკურ ანალიზს
 • სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის და ინტერმოდალური ტერმინალების ხარჯი-სარგებლის ანალიზს
 • ინდუსტრიული და ლოგისტიკური უძრავი ქონების შეფასებებს
 • საბითუმო და საცალო ვაჭრობის კვლევებს