ჩვენი სერვისები

შესაძლებლობების განვითარება

GLA-ს პროექტები მიმართულია იმ სოციალურ-ეკონომიკური გამოწვევების გადასალახად, რომლებიც გამოწვეულია ინფრასტრუქტურის დაბალი განვითარებით, ცოდნის და გამოცდილების დეფიციტით და არაეფექტური მენეჯმენტით. ჩვენ ვთანამშრომლობთ მომხმარებლების ფართო სპექტრთან, საერთაშორისო დონორებთან, სახელმწიფო ორგანიზაციებთან და კერძო კომპანიებთან.

GLA-ს გააჩნია მრავალწლიანი საერთაშორისო გამოცდილება საგანმანათლებლო პროექტების მენეჯმენტსა და შესაძლებლობების განვითარებაში. 2011 წლიდან საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო დონორებთან თანამშრომლობით GLA-ს სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში განხორციელებული აქვს რამდენიმე უმაღლესი განათლების პროგრამა და სასერთიფიკატო გადამზადების კურსები ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის მიმართულებით. GLA ახორციელებს ასევე შესაძლებლობების განვითარებას საჯარო და კერძო სექტორში შემდეგი მიმართულებებით: 

  • კომპანიების და ორგანიზაციების სტრუქტურული რეორგანიზაცია
  • ბიზნეს-პროცესების ინჟინერინგი
  • ბაზრებზე სტრატეგიული პოზიციონირება
  • ცვლილებების მენეჯმენტი
  • მენეჯმენტის ქოუჩინგი
  • ტრენერებისა და პერსონალის გადამზადება