ჩვენი სერვისები

ნეთვორკინგი

GLA-ს ქსელს მიეკუთვნებიან ლოგისტიკის და მიწოდების ჯაჭვისა სფეროს როგორც ადგილობრივი ასევე უცხოელი ექსპერტები კომპანიების ტოპ მენეჯერები, აკადემიური წრის წარმომადგენლები და პოლიტიკის განმსაზღვრელი სახელმწიფო ორგანიზაციების წარმომაგენლები.

GLA ახორციელებს შემდეგი კატეგორიების ღონისძიებებს:

ვორკშოპები

 

სადაც იკრიბებიან ლოგისტიკისა და მიწოდების ჯაჭვის ადგილობრივი და უცხოელი ექსპერტები და მენეჯერები და უზიარებენ ერთმანეთს თავიანთ გამოცდილებებსა და იდეებს დარგში არსებულ აქტუალურ საკითხებზე. ვორკშოპების თემატიკის შერჩევა ხება GLA-ს წევრების მიერ წინასწარ.

ლოგისტიკის დღე

 

ყოველწლიური საერთაშორისო ღონისძიება, რომელიც ორიენტირებულია ნეთვორკინგზე და თავს უყრის ლოგისტიკის და მიწოდების ჯაჭვის სექტორის ლიდერებს და პოლიტიკის განმსაზღვრელებს. ღონისძიება მათ აძლევს საშუალებას გაცვალონ მათი მოსაზრებები დარგის მიმართულებების და განვითარების შესახებ, ასევე მიაწოდონ ერთმანეთს ინფორმაცია ინოვაციების და ახალი ტექნოლოგიების შესახებ, რომლებიც ხელს უწყობს ლოგისტიკის ეკოსისტემის გაუმჯობესებას. ღონისძიება იძლევა იდეალურ შესაძლებლობას მონაწილეთა შორის ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავებისა და დარგში არსებული აქტუალური პრობლემატიკის და შესაძლო გადაწყვეტილებების განხილვისათვის.            

ტრენინგები

GLA ახორციელებს ტრენინგებს როგორც პროფესიონალებისთვის, ასევე დამწყები სპეციალისტებისა და სტუდენტებისთვის შემდეგ სფეროებში:

 • მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი
 • მოთხოვნის დაგეგმვა და მარაგების მართვა
 • სასაწყობო ლოგისტიკა
 • მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის შეფასებ

ტრეინგები მოიცავს როგორც მოკლე, ასევე საშუალო და გრძელვადიან სასწავლო კურსებს, რომლებიც შედგება როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული ნაწილისაგან. კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ მისი მონაწილები შეძლებენ მიიღონ GLA-ს სერთიფიკატები.

კომპანიების დაკვეთით GLA ასევე ახორციელებს კორპორაციულ ტრენინგებს/ქოუჩინგს, რომლებიც დამკვეთის პრობლემატიკაზე და მათი გადაჭრის ღონისძიებებზეა ორიენტირებული. აღნიშნული ტრენინგები კომპანიებს სთავაზობს მათზე მორგებულ პრაქტიკულ ინტრუმენტებს და გადაწყვეტილებებს, რომლებიც მათ ეხმარებათ ლოგისტიკური პროცესების ოპტიმიზაციაში, ლოგისტიკური დანახარჯების შემცირებასა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში.

შესაძლებლობების განვითარება

GLA-ს პროექტები მიმართულია იმ სოციალურ-ეკონომიკური გამოწვევების გადასალახად, რომლებიც გამოწვეულია ინფრასტრუქტურის დაბალი განვითარებით, ცოდნის და გამოცდილების დეფიციტით და არაეფექტური მენეჯმენტით. ჩვენ ვთანამშრომლობთ მომხმარებლების ფართო სპექტრთან, საერთაშორისო დონორებთან, სახელმწიფო ორგანიზაციებთან და კერძო კომპანიებთან.

GLA-ს გააჩნია მრავალწლიანი საერთაშორისო გამოცდილება საგანმანათლებლო პროექტების მენეჯმენტსა და შესაძლებლობების განვითარებაში. 2011 წლიდან საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო დონორებთან თანამშრომლობით GLA-ს სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში განხორციელებული აქვს რამდენიმე უმაღლესი განათლების პროგრამა და სასერთიფიკატო გადამზადების კურსები ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის მიმართულებით. GLA ახორციელებს ასევე შესაძლებლობების განვითარებას საჯარო და კერძო სექტორში შემდეგი მიმართულებებით: 

 • კომპანიების და ორგანიზაციების სტრუქტურული რეორგანიზაცია
 • ბიზნეს-პროცესების ინჟინერინგი
 • ბაზრებზე სტრატეგიული პოზიციონირება
 • ცვლილებების მენეჯმენტი
 • მენეჯმენტის ქოუჩინგი
 • ტრენერებისა და პერსონალის გადამზადება
GLA Consulting

GLA Consulting წარმოადგენს GLA-ს სპინ-ოფს, რომელიც ორიენტირებულია საკონსულტაციო მომსახურეობასა და პროექტების მენეჯმენტზე.

GLA Consulting ეხმარება კომპანიებს და ორგანიზაციებს მათი ლოგისტიკური პროცესების გაუმჯობესებასა და დანახარჯების შემცირებაში. კომპანიის კონსულტანტთა ჯგუფი დაკომპლექტებულია ადგილობრივი და უცხოელი ექსპერტებით, რომლებსაც გააჩნიათ მრავალწლიანი გამოცდილება ტრანსპორტის, მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტსა და ლოგისტიკის სფეროებში.

ჩვენი ექსპერტები ქმნიან თანამედროვე, ინოვაციურ გადაწყვეტილებებს ტრანსპორტის, ლოგისტიკის, წარმოებისა და დისტრიბუციის სფეროებში. ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:

ლოგისტიკური პროცესებისა და მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობა წარმოადგენს თქვენი კომპანიის კონკურენტუნარიანობის ერთ-ერთ უმთავრეს ფაქტორს.

GLA Consulting გთავაზობთ გადაწყვეტილებებსა და ნოუ-ჰაუს, რაც თქვენ მოგცემთ საშუალებას გაზარდოთ მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობა და შეამციროთ ლოგისტიკური დანახარჯები.

ჩვენი კონსულტაციები ლოგისტიკური პროცესებისა და მიწოდების ჯაჭვის ოპტიმიზაციაში მოიცავს პროცესების დეტალურ შესწავლას მთლიანი მიწოდების ჯაჭვის გასწვრივ შესყიდვებიდან დისტრიბუციამდე. ჩვენი ანალიზის და გადაწყვეტილებების სფეროებს წარმოადგენს:

 • შესყიდვები და მოთხოვნის დაგეგმვა
 • დასაწყობება
 • მარაგების მართვა
 • ტრანსპორტირება და დისტრიბუცია

ჩვენი კონსულტანტების გამოცდილი გუნდი აწარმოებს ზემოაღნიშნული კომპონენტების მიხედვით ლოგისტიკური პროცესების დეტალურ აუდიტს, ახდენს კომპანიის ლოგისტიკური პროცესების ინდივიდუალურ დაგეგმვას და მთლიანი მიწოდების ჯაჭვის ოპტიმალურ დიზაინს, რომელიც ორიენტირებულია დანახარჯების შემცირებასა და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე.

აღნიშნულ პროცესში ჩვენ თქვენთან ერთად ვიხილავთ მიწოდების ჯაჭვის ოპტიმიზაციის სხვადასხვა სტრატეგიებს, მაგალითად ისეთებს როგორებიცაა: Just-in-time/Just-in-sequence, Kanban-ის პრინციპები, შესყიდვების რესტრუქტურიზაცია, ლოგისტიკური პროცესების აუთსორსინგი (3PL), სატრანსპორტო საშუალებების სტანდარტიზაცია და მარშრუტების ოპტიმიზაცია, ტვირთების კონსოლიდაცია, კლიენტებისა და მომწოდებლების ინტეგრაცია წარმოების პროცესებში. აღნიშნულ პროცესში ჩვენ თქვენთან ერთად ვანვითარებთ და ვნერგავთ ოპტიმალური დანახარჯების მქონე, მაღალეფექტურ ლოგისტიკურ ქსელს.

საწყობების დაგეგმვა და მისი ახალი ტექნოლოგიებით აღჭურვა წარმოადგენს წარმატებული ლოგისტიკური ბიზნესის მნიშვნელოვან წინაპირობას. GLA Consulting გთავაზობთ საწყობის და სასაწყობო ლოგისტიკის ოპერაციების დაგეგმვას დაწყებული საწყობის ადგილმდებარეობის შერჩევით და დამთავრებული საწყობის ავტომატიზაციით. ჩვენი მომსახურეობა მოიცავს:

 • საწყობის და ლოგისტიკური ცენტრების განვითარების ტექნიკურ-ეკონომიკურ ანალიზს
 • საწყობის ოპტიმალური ლოკაციის შერჩევას მაკრო და მიკრო დონეზე
 • საწყობის კონცეფციის ჩამოყალიბებას, რომელიც მოიცავს საწყობის და მისი გარე ტერიტორიის (მიწის ნაკვეთის ) დეტალურ დიზაინს
 • საწყობის სისტემების (მტვირთავები, თაროები და სხვა) შერჩევას
 • სასაწყობო ლოგისტიკის ბიზნეს-პროცესების ჩამოყალიბებას და დანერგვაში მხარდაჭერას
 • საწყობის მართვის სისტემის (WMS) შერჩევას და დანერგვაში მხარდაჭერას

სატრანსპორტო ქსელების დაგეგმვა და ტრანსპორტის მოდელირება არის GLA Consulting-ის ერთ-ერთი ინოვაციური მიმართულება. PTV Vissim/Visum-ის გამოყენებით ჩვენი ტრანსპორტის მოდელირების სპეციალისტები ახორციელებენ სატრანსპორტო კვანძების და ქსელების დეტალურ ანალიზს და სატრანსპორტო ნაკადების მოდელირებას. ჩვენ ვეხმარებით მუნიციპალიტეტებს, დეველოპერებს და ინფრასტრუქტურის პროვაიდერებს სატრანსპორტო მოდელების შექმნასა და სატრანსპორტო ნაკადების სხვადასხვა სცენარების სიმულაციაში. ჩვენი მომსახურება ამ მიმართულებით მოიცავს შემდეგ ამოცანებს:

 • სატრანსპორტო ნაკადების ანალიზი
 • პერსონების და ტვირთების მობილობასთან დაკავშირებული კვლევები და ეკონომიკური ანგარიშები
 • სატრანსპორტო კვანძების და აგლომერაციების სატრანსპორტო სისტემის მოდელირება
 • ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაზე ზემოქმედების ანალიზი
 • საზოგადოებრივი და სატვირთო ტრანსპორტის კვლევები
 • პარკინგების ანალიზი და დაგეგმვა

კომპანიები მუდმივად საჭიროებენ განახლებულ ინფორმაციას და მონაცემებს ბაზრის და მათი კლიენტების შესახებ. GLA Consulting ახორციელებს ბაზრის კვლევებსა და კონკურენტუნარიანობის ანალიზს, რომლებიც ეხმარება კომპანიებსა და ორგანიზაციებს სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებასა და სტრატეგიულ პოზიციონირებაში. ჩვენი მომსახურება მოიცავს:

 • სატვირთო და სავაჭრო ნაკადების შესწავლას
 • სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ბაზრის კვლევებს
 • ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის და ლოგისტიკური ცენტრების ტექნიკურ-ეკონომიკურ ანალიზს
 • სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის და ინტერმოდალური ტერმინალების ხარჯი-სარგებლის ანალიზს
 • ინდუსტრიული და ლოგისტიკური უძრავი ქონების შეფასებებს
 • საბითუმო და საცალო ვაჭრობის კვლევებს