ტრენერები

პროფ. გიორგი დობორჯგინიძე

საინჯინრო მეცნებათა დოქტორი, ბერლინის ტექნიკური უნივერსიტეტი (გერმანია)

გამოცდილება

 • TransCare, წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში
 • Dornier Consulting International, წარმომადგენელი საქართველოში
 • მსოფლიო ბანკი, ექსპერტი სავაჭრო ლოგისტიკასა და ტრანსპორტის მენეჯმენტში
 • SCI Verkehr, პროექტის მენეჯერი, უფროსი ექსპერტი ლოგისტიკასა და ტრანსპორტში
 • სს ვისოლი, ლოგისტიკის დირექტორი

კვალიფიკაცია და ტრენინგების მიმართულება:

 • მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი
 • ტრანსპორტის მენეჯმენტი
 • სასაწყობო ლოგისტიკა

გიორგი ერისთავი

MBA ოლდ დომინიუმის უნივერსიტეტი (აშშ), სერტიფიცირებული პროფესიონალი ლოგისტი

გამოცდილება

 • PepsiCo - დსთს-სა და საქართველოს მიწოდების ჯაჭვის განვითარების დირქტორი
 • ვიმ-ბილ-დან საქართველოს ლოგისტიკის დეირექტორი
 • არტი-ჯგუფის ლოგისტიკის დირექტორი

კვალიფიკაცია და ტრენინგების მიმართულება:

 • მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის მართვა
 • დისტრიბუციის მენეჯმენტი
 • წარმოების ლოგისტიკა

გიორგი ლაბაძე

Grenoble Ecole de Management - Grenoble Graduate School of Business

MBA International Business Management

 • დიპლომატ საქართველოს მიწოდების ჯაჭვის დირექტორი
 • დიპლომატ საქართველოს ოპერაციების და პროექტების მენეჯერი
 • ეფეს საქართველო, „ნატახტარი" - წარმოების და ლოგისტიკის დაგეგმარების სუპერვაიზერი

კვალიფიკაცია და ტრენინგების მიმართულება:

 • მოთხოვნის დაგეგმვა
 • მარაგების მართვა
 • საწყობის მენეჯმენტი
 • დისტრიბუციის მენეჯმენტი
 • მიწოდების ჯაჭვის პროცესების ავტომატიზაცია (ERP, WMS)

როსტომ ტალახაძე

Grenoble Graduate School of Business Dual MBA Program

სერთიფიცირებული ფინანსური მენეჯერი (Certified Financial Manager)

Lean Six Sigma (Société Générale)

 • თიბისი ბანკის ლოგისტიკის დეპარტამენტის დირექტორი
 • ბანკი რესპუბლიკის ლოგისტიკის დეპარტამენტის დირექტორი
 • კომპანია M-Group-ის შესყიდვებისა და ლოგისტიკის დეპარტამენტის უფროსი

კვალიფიკაცია და ტრენინგების მიმართულება:

 • შესყიდვების მართვა
 • მომწოდებლების შერჩევა / შეფასება
 • სატენდერო დოკუმენტაცია
 • მომწოდებლებთან მოლაპარაკებების წარმოება
 • კონტრქატინგი
 
დაგვირეკეთ: +(995 32) 2 10 27 01 ან მოგვწერეთ:: info@gla.ge

wevrobis ganacxadis forma

Ggavecani saqarTvelos logistikis asociaciis wevrobis pirobebs,msurs gavxdewevri da monawileoba miviRo mis saqmianobaSi.

* ამ ველის შევსება აუცილებელია

 

zogadi informacia

*
*
*
*
*
*

iuridiuli informacia

*
*
*
*

sakontaqto pirovneba

*
*
*
*

wevrobis tipi

რეგულარული წევრი არაკომერციული ორგანიზაცია ინდივიდუალური წევრი

wevrobis ganacxadis forma

gTxovT upasuxoT


ras eliT saqarTvelos logistikis asociaciis wevrobisgan?
ra migaCniaT saqarTvelos logistikis asociaciis muSaobis prioritetad?
ra iqneba Tqveni an Tqveni kompaniis wvlili / aqtivoba saqarTvelos logistikis asociaciaSi?


usafrTxoebis kodi *

uXj4F