ჩვენს შესახებ

საქართველოს ლოგისტიკის ასოციაცია (GLA) წარმოადგენს სამხრეთ კავკასიაში წამყვან არაკომერციულ, კვლევით-საგანმანათლებლო ორგანიზაციას მიწოდების ჯაჭვისა და ლოგისტიკის დარგში.


GLA ჩამოყალიბდა 2011 წელს, რომლის შექმნას საფუძველი ჩაუყარა პროფესიონალების ჯგუფმა, მიწოდების ჯაჭვის, ლოგისტიკისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროებიდან.


GLA-ს მისიას წარმოადგენს საქართველოში ნეიტრალური პლატფორმის ჩამოყალიბება, რომელიც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი მიწოდების ჯაჭვისა და ლოგისტიკის სექტორის განვითარებას განათლების, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვისა და საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების გზით.


2013 წლიდან GLA აქტიურად ახორციელებს მსოფლიოში წამყვანი მიწოდების ჯაჭვის სარეფერენციო მოდელის (SCOR) დანერგვას ქართულ კომპანიებში. 2016 წლიდან GLA წარმოადგენს აშშ-ს წამყვანი ორგანიზაციის- Global Cold Chain Alliance პარტნიორს საქართველოში.


ბოლო 5 წლის მანძილზე GLA-ს წარმატებულად განხორციელებული აქვს 30-ზე მეტი პროექტი და 10-ზე მეტი ბაზრის კვლევა მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტის, ლოგისტიკის, წარმოებისა და ვაჭრობის სექტორებში.

დაგვირეკეთ: +(995 32) 2 10 27 01 ან მოგვწერეთ:: info@gla.ge

wevrobis ganacxadis forma

Ggavecani saqarTvelos logistikis asociaciis wevrobis pirobebs,msurs gavxdewevri da monawileoba miviRo mis saqmianobaSi.

* ამ ველის შევსება აუცილებელია

 

zogadi informacia

*
*
*
*
*
*

iuridiuli informacia

*
*
*
*

sakontaqto pirovneba

*
*
*
*

wevrobis tipi

რეგულარული წევრი არაკომერციული ორგანიზაცია ინდივიდუალური წევრი

wevrobis ganacxadis forma

gTxovT upasuxoT


ras eliT saqarTvelos logistikis asociaciis wevrobisgan?
ra migaCniaT saqarTvelos logistikis asociaciis muSaobis prioritetad?
ra iqneba Tqveni an Tqveni kompaniis wvlili / aqtivoba saqarTvelos logistikis asociaciaSi?


usafrTxoebis kodi *

lRIhT