სიახლეები

GLA-მ კავკასიაში უნიკალური ლოგისტიკის ლაბორატორია წარმოადგინა - 21 ივნ 2019


15 ივნისს პროფესიული განათლების ქართულ-გერმანულ დღეებზე GLA-ს სტენდზე წარმოდგენილი იქნა სტუ-ს და ვილდაუს ტექნიკური უნივერსიტეტთან- TH Wildau (გერმანია) თანამშრომლობით ჩამოყალიბებული ლოგისტიკის ლაბორატორია. აღნიშნული ლაბორატორია მოიცავს საწყობის ავტომატიზაციის სისტემებს და სიმულაციურ პროგრამებს. ლაბორატორია უნიკალურია სამხრეთ კავკასიაში და მისი გამოყენება ხდება არამარტო სასწავლო პროცესში, არამედ კომპანიების მენეჯერების და ლოგისტიკის პერსონალის გადამზადებისთვის. GLA-ს და TH Wildau-ს ერთებლოვ სტენდს ესტუმრა გერმანიის ელჩი საქართველოში, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის მინისტრი და გერმანიის მთავრობის მაღალი რანგის წარმომადგენლები. სტენდზე იმყოფებოდა სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენლები, რომლებიც დაინტერესდნენ ლოგისტიკის ლაბორატორიით და გამოთქვეს ურთიერთთანამშრონლობის დიდი ინტერესი. 

დაგვირეკეთ: +(995 32) 2 10 27 01 ან მოგვწერეთ:: info@gla.ge

wevrobis ganacxadis forma

Ggavecani saqarTvelos logistikis asociaciis wevrobis pirobebs,msurs gavxdewevri da monawileoba miviRo mis saqmianobaSi.

* ამ ველის შევსება აუცილებელია

 

zogadi informacia

*
*
*
*
*
*

iuridiuli informacia

*
*
*
*

sakontaqto pirovneba

*
*
*
*

wevrobis tipi

რეგულარული წევრი არაკომერციული ორგანიზაცია ინდივიდუალური წევრი

wevrobis ganacxadis forma

gTxovT upasuxoT


ras eliT saqarTvelos logistikis asociaciis wevrobisgan?
ra migaCniaT saqarTvelos logistikis asociaciis muSaobis prioritetad?
ra iqneba Tqveni an Tqveni kompaniis wvlili / aqtivoba saqarTvelos logistikis asociaciaSi?


usafrTxoebis kodi *

nEhfi