სიახლეები

GLA-მ წარმატებულად დაასრულა ტრენინგი კავკასიის უნივერსიტეტში - 12 ნოე 2018


საქართველოს ლოგისტიკის ასოციაციამ (GLA) დაასრულა მორიგი ტრენინგი კავკასიის უნივერსიტეტში ლოგისტიკასა და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტში. ტრენინგში მონაწილეობა მიიღეს კომპანიების წარმომადგენლებმა ფარმაცევტიკის, წარმოების და დისტრიბუციის სფეროებიდან. ტრენინგს ასევე ესწრებოდნენ მაგისტრატურის სტუდენტები, რომლებთაც სურდათ ცოდნის გაღრმავება ლოგისტიკის მიმართულებით. ტრენინგში მონაწილეებს გადაეცათ ერთობლივი სერთიფიკატები.

GLA-ს მორიგი ტრენინგი იგეგმება 2019 წლის მარტის თვეში თემაზე ხარისხის მართვა და კონტროლინგი ლოგისტიკაში. ტრენინგს გაუძღვება გერმანიიდან მოწვეული სპეციალისტი, რომელსაც აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება ლოგისტიკის მენეჯმენტში. ტრენინგის სილაბუსი და მონაწილეობის პირობები გამოქვეყნდება ჩვენს ვებ გვერდზე მოგვიანებით. კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ info@gla.ge, ტელ: 2 10 27 01.
დაგვირეკეთ: +(995 32) 2 10 27 01 ან მოგვწერეთ:: info@gla.ge

wevrobis ganacxadis forma

Ggavecani saqarTvelos logistikis asociaciis wevrobis pirobebs,msurs gavxdewevri da monawileoba miviRo mis saqmianobaSi.

* ამ ველის შევსება აუცილებელია

 

zogadi informacia

*
*
*
*
*
*

iuridiuli informacia

*
*
*
*

sakontaqto pirovneba

*
*
*
*

wevrobis tipi

რეგულარული წევრი არაკომერციული ორგანიზაცია ინდივიდუალური წევრი

wevrobis ganacxadis forma

gTxovT upasuxoT


ras eliT saqarTvelos logistikis asociaciis wevrobisgan?
ra migaCniaT saqarTvelos logistikis asociaciis muSaobis prioritetad?
ra iqneba Tqveni an Tqveni kompaniis wvlili / aqtivoba saqarTvelos logistikis asociaciaSi?


usafrTxoebis kodi *

cHlgg