სიახლეები

GLA-მ ცენტრალური აზიის სავაჭრო ფორუმში მონაწილეობა მიიღო - 26 ოქტ 2017

GLA-მ აქტიური მონაწილეობა მიიღო 18-19 ოქტმბერს ალმა-ატაში გამართულ ცენტრალური აზიის მე-7 სავაჭრო ფორუმზე. ფორუმზე სიტყვით გამოვიდა GLA-ს თავმჯდომარე გიორგი დობორჯგინიძე. მისი გამოსვლის თემა შეეხო ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ლოგისტიკის ეფექტურობის გაუმჯობესების შესაძლებლობებს. 

 

პრეზენტაციაში წარმოდგენილი იყო საუკეთესო პრაქტიკა საქართველოდან, რომელიც უკავშირდება რეგიონში ლოგისტიკის პირველი ორდიპლომიანი საბაკალავრო პროგრამის განხორციელებას, რომელიც 2016 წელს სამმა წამყვანმა გერმანულმა უნივერსიტეტმა დანერგა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. პრეზენტაციაში ასევე განხლილული იყო SCOR (Supply Chain Operations Reference)-ის სისტემის დანერგვის მაგალითი საქართველოში. გამოსვლვაში ხაზგასმული იყო ლოგისტიკასა და მიწოდების ჯაჭვის სექტორში კვალიფიკაციისა და ცოდნის ამაღლების მნიშვნელობა, ასევე მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის გაზომვის სისტემებისა და თანამედროვე ლოგისტიკის საერთაშორისო პრაქტიკის გამოყენების აუცილებლობა. 


ფორუმის ფარგლებში ჩატარდა შეხვედრები ცენტრალური და აღმოსავლეთ აზიის ლოგისტიკის დარგის წარმომადგენლებთან. გამოითქვა GLA-სთან თანამშრომლობის დიდი ინტერესი ცენტრალური აზიის ქვეყნებში ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნისა და ტრენინგების განხორციელების კუთხით. 


ცენტრალური აზიის სავაჭრო ფორუმი პირველად ჩატარდა ექვსი წლის წინ. მას შემდეგ ფორუმში მონაწილეობა მიიღო 4000-ზე მეტმა პოლიტიკის, ბიზნესის და საექსპერტო წრეების წარმომადგენელმა 25 ქვეყნიდან. ფორუმის ძირითად მიზანს წარმოადგენს ცენტრალური აზიის რეგიონში ვაჭრობის განვითარების ხელშეწყობა. მისი ერთერთ მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ტრანსპორტი და ლოგისტიკის განვითარება, როგორც საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშემწყობი ერთერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტის.
დაგვირეკეთ: +(995 32) 2 10 27 01 ან მოგვწერეთ:: info@gla.ge

wevrobis ganacxadis forma

Ggavecani saqarTvelos logistikis asociaciis wevrobis pirobebs,msurs gavxdewevri da monawileoba miviRo mis saqmianobaSi.

* ამ ველის შევსება აუცილებელია

 

zogadi informacia

*
*
*
*
*
*

iuridiuli informacia

*
*
*
*

sakontaqto pirovneba

*
*
*
*

wevrobis tipi

რეგულარული წევრი არაკომერციული ორგანიზაცია ინდივიდუალური წევრი

wevrobis ganacxadis forma

gTxovT upasuxoT


ras eliT saqarTvelos logistikis asociaciis wevrobisgan?
ra migaCniaT saqarTvelos logistikis asociaciis muSaobis prioritetad?
ra iqneba Tqveni an Tqveni kompaniis wvlili / aqtivoba saqarTvelos logistikis asociaciaSi?


usafrTxoebis kodi *

81M5g