წევრობის უპირატესობები

მიწოდების ჯაჭვის მართვა და ლოგისტიკა არ არის მხოლოდ დანახარჯების შემცირებაზე ორიენტირებული პროცესების წარმოება, არამედ იგი არის კომპანიების ეფექტურობისა და კონკურენტუნარიანობის განმსაზღვრელი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, რომელიც დაკავშირებულია კომპლექსური ამოანების გადაჭრასთან, დაწყებული ახალი ტექნოლოგიებითა და პროცესების ავტომატიზაციით, დამთავრებული სახელმწიფო რეგულაციებითა და საკანონმდებლო ნორმატივებით. ჩვენი ასოციაციის მიზანი და საქმიანობა მიმართულია ჩვენი წევრების ლოგისტიკური და მიწოდების ჯაჭვის პროცესების გაუმჯებესებაზე, რაც მათ საშუალებას აძლევს გახდნენ უფრო ეფექტურები, გააუმჯობესონ საკუთარი პროდუქტები და მომსახურება და გაზარდონ წმინდა მოგება. GLA-ს წევრობა საშუალე... სრულად

ნეთვორკინგი

GLA-ს ქსელს მიეკუთვნებიან მიწოდების ჯაჭვისა და ლოგისტიკის სფეროს ტოპ-მენეჯერები, სპეციალისტები და აკადემიური წრის წარმომადგენლები ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბით. როგორც SCC-ს წარმომადგენელი კავკასიაში, GLA-ს წევრებს გააჩნიათ წვდომა SCC-სქსელზე, რომელიც მოიცავს 1 000-ზე მეტ წევრს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. GLA-ს ნეთვორკინგი აქტიურად უწყობს ხელს საერთაშორისო და ადგილობრივი პარტნიორული ქსელის განვითარებას და მის და SCC-ს წევრ და არაწევრ ორგანიზაციებს შორის გამოცდილებისა და იდეების გაზიარებას. ... სრულად

ტრენინგები

 ტრენინგების კურსები და სერთიფიცირება ეხმარება პროფესიონალებს და კომპანიებს, რომ მათ შეძლონ მიწოდების ჯაჭვის პროცესების უკეთ მართვა და შედეგების გაუმჯობესება. ტრენინგების პროგრამა შედგენილია მსოფლიოს წამყვანი კომპანიებისა და ორგანიზაციების გამოცდილების საფუძველზე. იგი მორგებულია როგორც მსხვილი, ისე საშუალო და მცირე ზომის კომპანიების მენეჯერებზე. 2014 წლის ბოლოდან შესაძლებელი იქნება SCOR-ის ტრენინგების ქართულ ენაზე ჩატარება, რომელსაც ჩაატარებენ აშშ-ში დატრენინგებული SCC-ის მიერ სერთიფიცირებული ინსტრუქტორები. ტრენინგების სასწავლო მასალები ხელმისაწვდომი იქნება ქართულ, რუსულ და ინგლსიურ ენებზე. ტრენინგის წარმატებით გავლის შემდეგ მასში მონაწილეებს ეძლევათ შესაძლებლობა გაიარონ სერთიფიცირება და გახდნენ SCOR-P სერთიფიკატის ( SCOR Professional) მფლო... სრულად
 • წევრობა
 • ნეთვორკინგი
 • ტრენინგები
 • სიახლეები
 • გალერეა
 • წარმატებული პროექტი დიპლომატ საქართველოსთან

  დიპლომატ საქართველოს დაკვეთით საქართველოს ლოგისტიკის ასოციაციამ (GLA) დაასრულა მუშაობა ლო... სრულად

  5 დეკ 2018 / სიახლეები
 • GLA-მ წარმატებულად დაასრულა ტრენინგი კავკასიის უნივერსიტეტში

  საქართველოს ლოგისტიკის ასოციაციამ (GLA) დაასრულა მორიგი ტრენინგი კავკასიის უნივერსიტეტში ლოგისტ... სრულად

  12 ნოე 2018 / სიახლეები
 • GLA აცხადებს ტრენინგების ახალ პროგრამას

  საქართველოს ლოგისტიკის ასოციაცია (GLA) აცხადებს ტრენინგების ახალ პროგრამას კომპანიების წა... სრულად

  22 თებ 2018 / სიახლეები
დაგვირეკეთ: +(995 32) 2 10 27 01 ან მოგვწერეთ:: info@gla.ge

wevrobis ganacxadis forma

Ggavecani saqarTvelos logistikis asociaciis wevrobis pirobebs,msurs gavxdewevri da monawileoba miviRo mis saqmianobaSi.

* ამ ველის შევსება აუცილებელია

 

zogadi informacia

*
*
*
*
*
*

iuridiuli informacia

*
*
*
*

sakontaqto pirovneba

*
*
*
*

wevrobis tipi

რეგულარული წევრი არაკომერციული ორგანიზაცია ინდივიდუალური წევრი

wevrobis ganacxadis forma

gTxovT upasuxoT


ras eliT saqarTvelos logistikis asociaciis wevrobisgan?
ra migaCniaT saqarTvelos logistikis asociaciis muSaobis prioritetad?
ra iqneba Tqveni an Tqveni kompaniis wvlili / aqtivoba saqarTvelos logistikis asociaciaSi?


usafrTxoebis kodi *

9IX4c